Bước 2: Cài đặt kết nối cửa hàng

Cài đặt kết nối cửa hàng với tài khoản website Haravan

- Tại trang Tổng quát của SMB, nhập đường dẫn website Haravan của bạn và click CÀI ĐẶT


- Đăng nhập tài khoản shop Haravan của bạn.


- Click vào nút Đồng ý để hoàn tất việc cài đặt cửa hàng.



Đây là màn hình trang Tổng quát khi đã cài đặt cửa hàng thành công.

Bước 1: Tạo tài khoản