Các bước thiết lập ứng dụng SSM
Các bước thiết lập chi nhánh, quản trị viên, nhân viên, sản phẩm, dịch vụ, đơn đặt.
21 tháng 10, 2020 bởi
Đỗ Thị Huế

           Thiết lập chi nhánh 

           Tại trang quản trị SSM, đến Cấu hình, lựa chọn Chi nhánh:

           Odoo • Hình ảnh với chú thích
                               
            Để tạo chi nhánh mới, bấm Tạo mới:


           Tại cửa sổ Tạo địa chỉ mới nhập các thông tin:
           - Tên địa chỉ: Tên chi nhánh
           - Số điện thoại, email
           - Địa chỉ chi nhánh
           - Thời gian mở cửa của chi nhánh.

           Thiết lập tài khoản quản trị viên 

           Tại trang quản trị SSM, đến mục Cấu hình, lựa chọn Tài khoản:

           Odoo • Hình ảnh với chú thích

           Để tạo tài khoản quản trị viên, bấm Thêm mới:

           Tại Thêm quản trị viên, điền các thông tin sau:
           -  Tên
           - Email
           - Số điện thoại
           - Địa chỉ
           - Chi nhánh QTV làm việc.
           - Thêm quyền truy nhập: Các quyền cấp cho QTV đó.

           Thiết lập nhân viên 

           Tại trang quản trị SSM, đến mục Nhân viên:

           Odoo • Hình ảnh với chú thích
           Để tạo nhân viên, Bấm Thêm nhân viên:           Tại cửa sổ Thêm nhân viên, điền các thông tin:
           - Hình ảnh đại diện
           - Họ và tên nhân viên
           - Email
           - Số điện thoại
           - Thiết lập mật khẩu cho nhân viên
           - Lựa chọn chi nhánh nhân viên làm việc.

           Tạo sản phẩm  

           Tại quản trị SSM, lựa chọn Sản phẩm, chọn Tất cả sản phẩm:

           Odoo • Hình ảnh với chú thích

           Để thêm sản phẩm, bấm Thêm sản phẩm:            Tại cửa sổ Quản lý sản phẩm, điền các thông tin:
           - Tên sản phẩm
           - Mô tả sản phẩm
           - Hình ảnh sản phẩm
           - Phiên bản khác nhau cho sản phẩm: Tiêu đề phiên bản, mã sản phẩm, Giá sản phẩm và quản lý tồn kho.

           Sau khi điền mọi thông tin, bấm Thêm mới để lưu sản phẩm. 
           Sau đó, cần thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm:
           Tại quản trị SSM, chọn Sản phẩm, chọn Nhóm sản phẩm.


           Để tạo nhóm sản phẩm, bấm Tạo nhóm sản phẩm:

           Tại cửa sổ Thêm mới nhóm sản phẩm, điền các thông tin sau:
           - Tên nhóm sản phẩm
           - Mô tả nhóm sản phẩm.
           - Sản phẩm thuộc nhóm: Thêm các sản phẩm vào nhóm.
           Bẩm Thêm mới để thêm Nhóm sản phẩm.

           Tạo dịch vụ 

           Tại quản trị SSM, lựa chọn Dịch vụ, chọn Tất cả dịch vụ.

           Odoo • Hình ảnh với chú thích

           Để tạo dịch vụ, bấm Thêm dịch vụ.
           Tại cửa sổ Thêm mới dịch vụ, điền các thông tin:
           - Tên dịch vụ.
           - Ảnh và mô tả dịch vụ.
           - Giá và thời gian làm dịch vụ: Tiêu đề thuộc tính, thời gian thực hiện, giá dịch vụ, giá so sánh.
           Bấm Thêm mới để thêm mới dịch vụ.

           Sau khi tạo xong dịch vụ, tại quản trị SSM, chọn Dịch vụ, chọn Nhóm dịch vụ để thêm nhóm dịch vụ:


           Để thêm Nhóm dịch vụ, bấm Tạo nhóm dịch vụ: 


           Tại cửa sổ Thêm mới nhóm dịch vụ, điền các thông tin:
           - Tên nhóm dịch vụ.
           - Hình ảnh và mô tả nhóm dịch vụ.
           - Dịch vụ thuộc nhóm: Thêm dịch vụ vào nhóm dịch vụ.
           Bấm Thêm mới để thêm mới nhóm dịch vụ.

           Cách lên lịch cho chi nhánh.

           Tại trang quản trị SSM, bấm chọn Lịch hẹn:

           Odoo • Hình ảnh với chú thích

           Tại cửa sổ lịch hẹn:
           - Bước 1: Chọn chi nhánh cần thiết lập lịch hẹn.
           - Bước 2: Lựa chọn thời gian
           - Bước 3: Thiết lập thời gian làm việc cho toàn bộ nhân viên (Cũng là thời gian mở cửa cho chi nhánh). Tại đây có các lựa chọn: 


           Thiết lập thời gian làm việc cho toàn bộ nhân viên:
           - Theo giờ mở cửa của chi nhánh: Thời gian làm việc của nhân viên sẽ được thiết lập theo thời gian mở cửa của chi nhánh.
           - Theo thiết lập của tuần trước: Thời gian làm việc của toàn bộ nhân viên sẽ được thiết lập theo thời gian đã thiết lập tuần trước.
           - Theo khung giờ: Thời gian làm việc của toàn bộ nhân viên sẽ được thiết lập theo khung giờ lựa chọn bên dưới.
           Bấm Lưu để lưu lại các thiết lập.