Cách xử lý đơn đặt lịch
Hướng dẫn quản lý và xử lý đơn đặt lịch
21 tháng 10, 2020 bởi
Đỗ Thị Huế

Mọi thông tin về đơn đặt lịch đều được hiển thị tại mục Đơn đặt lịch:

Odoo • Hình ảnh với chú thích


Tại cửa sổ đơn đặt lịch hiển thị các thông tin:
- Mã đơn đặt lịch

- Tên khách hàng
- Thời gian khách hàng đặt lịch
- Nhân viên được đặt lịch
- Trạng thái đặt lịch và thanh toán
- Tổng tiền của đơn đặt lịch
- Chi nhánh
Ấn vào một đơn đặt lịch để xem thông tin chi tiết:
Tại cửa sổ của một đơn đặt lịch:
- Sửa: Bấm Sửa để chỉnh sửa các thông tin: Nhân viên, thời gian, ghi chú của đơn đặt lịch.
- Hủy đơn đặt lịch: Bấm Hủy đơn đặt lịch để hủy đơn
- Các bước xác thực cho đơn đặt lịch: Bấm Xác thực đơn đặt lịch để xác thực đơn, bấm Xác nhận thanh toán để xác nhận thanh toán cho đơn đặt lịch, bấm Xác nhận hoàn thành để xác nhận hoàn thành cho đơn đặt lịch.
r