Hướng dẫn tạo bài viết
21 tháng 10, 2020 bởi
Đỗ Thị Huế

1. Tạo bài viết.

Tại quản trị SSM, để thêm bài viết blogs, chọn Blogs chọn Tất cả bài viết.


Tại cửa sổ Danh sách bài viết, bấm Tạo bài viết để tạo bài viết mới.


Tại đây, điền các thông tin:

- Tiêu đề bài viết

- Nội dung bài viết, có thể mở hộp soạn thảo để dễ dàng thao tác hơn.

- Lựa chọn hiển thị/ ẩn bài viết.

- Hình ảnh cho bài viết (Hình ảnh 3x2)

- Chọn danh mục blogs mà bài viết hiển thị.

- Chọn người viết.

- Thêm nhãn (tag) (Không bắt buộc)

Bấm Thêm mới để thêm thêm bài viết.

2. Tạo danh mục bài viết.

Tại quản trị SSM, chọn Blogs, chọn Danh mục Blogs:

Odoo • Hình ảnh với chú thích

Bấm Tạo Blogs để thêm danh mục Blogs.

Tại cửa sổ Danh mục blogs, điền các thông tin:
- Tiêu đề: Tiêu đề của nhóm blogs
- Nội dung: Điền mô tả cho nhóm blogs này (không bắt buộc).
- Hình đại diện (Không bắt buộc).
Bấm Thêm mới để thêm danh mục nhóm blogs.