Thiết lập phí vận chuyển
Thiết lập khu vực vận chuyển và phí vận chuyển.
21 tháng 10, 2020 bởi
Đỗ Thị Huế

Tại trang quản trị SSM, mục Cấu hình, lựa chọn Vận chuyển:


Odoo • Hình ảnh với chú thích

Tại cửa sổ Phí vận chuyển đã có Tất cả các tỉnh/ thành phố là khu vực giao hàng mặc định. Để thêm phí vận chuyển cho khu vực cụ thể hơn, bấm Thêm khu vực vận chuyển. 


Lựa chọn tỉnh/ thành phố bạn muốn thiết lập. Bấm Thêm để thêm thiết lập cho thành phố đó.
Tại từng khu vực bấm Thêm phí vận chuyển để thiết lập phí vận chuyển cho khu vực đó:


Tại cửa sổ Thêm phí vận chuyển cho khu vực, điền các thông tin:
- Tên tỷ lệ vận chuyển: Điền tên của tỷ lệ vận chuyển, ví dụ: Giao hàng nội thành Hà Nội, Giao hàng thành phố Nam Định,...
- Tiêu chuẩn tính phí dựa trên giá trị đơn hàng: Điền khoảng giá trị đơn hàng và phí vận chuyển tương ứng, ví dụ: Giá trị đơn hàng từ 0đ - 299.000đ phí vận chuyển là 30.000đ, giá trị đơn hàng từ 300.000đ - 10.000.000đ phí vận chuyển là 10.000đ,...
- Phí vận chuyển cho quận/ huyện: Có thể thiết lập phí vận chuyển riêng cho từng quận huyện (không bắt buộc).
Bấm Lưu để lưu các thiết lập.