Cài đặt kết nối cửa hàng với tài khoản website Haravan

– Tại trang Tổng quát của SMB, nhập đường dẫn website Haravan của bạn và click CÀI ĐẶT

– Đăng nhập tài khoản shop Haravan của bạn.

– Click vào nút Đồng ý để hoàn tất việc cài đặt cửa hàng.

Đây là màn hình trang Tổng quát khi đã cài đặt cửa hàng thành công.