/

Nhân viên Marketing

Ba Đình, Việt Nam

Mô tả chung về công việc: Công việc bán hàng cho những bạn nhanh nhạy và thông minh, có thể học hỏi nhanh về các lĩnh vực mới. Bạn sẽ phụ trách toàn bộ hoạt động trong chu kỳ bán hàng từ đánh giá các cơ hội đến bước thương lượng và giới thiệu sản phẩm.

Trách nhiệm

Toàn bộ chu trình bán hàng

Mục tiêu mỗi tháng đạt được

Lãnh thổ Mỹ + Canada

Thách thức

Toàn bộ chu trình bán hàng

Mục tiêu mỗi tháng đạt được

Lãnh thổ Mỹ + Canada

Cần phải có

Toàn bộ chu trình bán hàng

Mục tiêu mỗi tháng đạt được

Lãnh thổ Mỹ + Canada